آغاز فعالیت زنان در عصر مشروطه

«زنان محجوب ایرانی که تجربه‌ی سیاسی و اجتماعی نداشتند، یک شبه ره صدساله پیمودند و به کارهایی چون معلمی و روزنامه‌نویسی و تاسیس باشگاه زنان و مبارزات سیاسی دست زدند و سرانجام طی چند سال به دستاوردهایی رسیدند که زنان…

درباره من

بعد از ۱۸ سال کار کارمندی دیگه بریده بودم، دلم می‌خواست برای خودم کار کنم. اما چه کاری؟ راستش سالها بود که خروس خوان نشده‌بود از خانه می‌زدم بیرون و تا پاسی از شب سرکار بودم، اطرافیان بهم پیشنهاد کردن…

چائوشسکو؛ کنت دراکولا!

صبح دسامبر ۱۹۸۹ جمعیت در برابر ساختمان کمیته مرکزی شهر بخارست تجمع کردند تا به سخنان “هماهنگ کننده” – لقبی که دیکتاتور رمانی به خودش داده بود، گوش کنند. دوبوقچی حزب که وظیفه شعار دادن و شور و حال بخشیدن به تجمع را داشتند شروع کردند….. طبق معمول جمعیت با فریادهای “خودجوش” سخنان دیکتاتور را هرازگاه قطع می کرد تا شعارهای متملقانه ای را که بوقچی ها و نوچه هایش فریاد زده بودند تکرار کنند. هشت دقیقه ای از آغاز سخنرانی دیکتاتور نگذشته بود که جمعیت بار دیگر سخنانش را قطع کردند اما این قطع کردن از نوع دیگری بود. عده ای از بین صفوف عقبی این تجمع صدهزار نفری به شکل بی سابقه ای شروع به هو کردن و سوت کشیدن کردند…..

رنج های نوشتن در حوزه زنان چیست؟

روزی پژوهشگری برای فهم مصائب سیاهپوستان، پوستش رو تیره کرده و به میان جامعه میرود اما برحسب اتفاق گرفتار یه خفت گیر سفید پوست می افتد و او به قصد تلکه کردن چاقویش را زیر گردنش می گذارد. محقق هر چه در جیبهاش داشته و نداشته تقدیم زورگیرمی کند، اما طرف کوتاه بیا نبوده، و متوسل به خشونت بیشتر می شود، پژوهشگر هم که جانش را در خطر می بیند چاره کار را در افشای ماهیتش دیده و اعتراف می کند که سفید پوست است و در همین حین سعی می نماید سیاهی پوستش را بزداید و اینگونه از مهلکه جان سالم به درمی برد.

مطالبات زنان در موسم صلح

«اگر حق فرستادن زنان بر بالای چوبه دار وجود دارد، پس زنان باید حق بالا رفتن بر کرسی خطابه را هم داشته باشند، مشروط بر آنکه نظم قانونی را مختل نکنند. اگر زنان در همه وظایف و تعهدات سنگین سهیم‌اند، باید در بدست آوردن تمام موقعیتها، مناصب و شغلها و افتخارات هم به همان اندازه شریک باشند.»

زنان سرپرست خانوار در تنگناهای معیشتی

زنان سرپرست خانوار برای دریافت بسته معیشتی در اولویت هستند. وقتی خبر بسته های حمایتی دولت را با عکسی از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که چند روز پیش برای خرید به یکی از فروشگاههای برلین رفته تا شخصا موجودی اجناس ضروری خانوار را بسنجد، کنار هم میگذارم به این مصرع بامصما می اندیشیم که دوصد گفته چون نیم کردار نیست!

موارد بیشتر