آموزش و نگرش یادگیری مادام العمر بسیار مهمتر از همیشه خواهد شد. مجمع جهانی اقتصاد، آموزش را به عنوان راه شماره یک برای آمادگی در دو دهه آینده کار معرفی کرده است. با یادگیری مداوم مهارت‌های جدید، به روزرسانی توانایی‌های فعلی یا آزمایش در صنایع مختلف، تا آنجا که ممکن است آماده سازگاری شغل خود برای پاسخگویی به نقش‌های شغلی آینده خواهد بود.