کتابهای حوزه نویسندگی

معرفی کتاب لگد زدن به آگاهی؛ نوشته کالوم مک‌کن

اتوبوسی از یک وجبی‌ات رد می‌شود، کم‌تر از یک وجب، یک مو مانده که زیرت بگیرد. در آن لحظه، این زندگی‌ات نیست که مثل فیلم برای یک آن از مقابل چشمت می‌گذرد، بلکه رمان تو، شعر تو، داستان توست که به چشم به‌هم‌زدنی رد می‌شود …… اما اگر قرار است که اتوبوسی تو را زیر […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز