معرفی کتاب

خاطره‌ای‌ از تحصیل در اوایل دهه ۷۰

کودک همسری تو همون سالها آشنا شدم، زمانی که دخترهای نوجوون رو پای سفره عقد می نشوند، اما به خاطر مقررات مدرسه تو شناسنامه شون ثبت نمی شد، چون اگه مدیر یا یکی از ناظمها بو می برد طرف عقدکرده است، پرونده اش زیر بغلش بود و راهی مدارس شبانه می شد، جایی که زنان متاهل و بازمانده از تحصیل با تفاوت سنی فاحش با ما مشغول علم آموزی بودن.

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز