کتابهای جامعه‌شناسی

چائوشسکو؛ کنت دراکولا!

صبح دسامبر ۱۹۸۹ جمعیت در برابر ساختمان کمیته مرکزی شهر بخارست تجمع کردند تا به سخنان “هماهنگ کننده” – لقبی که دیکتاتور رمانی به خودش داده بود، گوش کنند. دوبوقچی حزب که وظیفه شعار دادن و شور و حال بخشیدن به تجمع را داشتند شروع کردند….. طبق معمول جمعیت با فریادهای “خودجوش” سخنان دیکتاتور را هرازگاه قطع می کرد تا شعارهای متملقانه ای را که بوقچی ها و نوچه هایش فریاد زده بودند تکرار کنند. هشت دقیقه ای از آغاز سخنرانی دیکتاتور نگذشته بود که جمعیت بار دیگر سخنانش را قطع کردند اما این قطع کردن از نوع دیگری بود. عده ای از بین صفوف عقبی این تجمع صدهزار نفری به شکل بی سابقه ای شروع به هو کردن و سوت کشیدن کردند…..

معرفی کتاب؛ قدرت بی‌قدرتان

پوسته ظاهری زندگی دروغین از مواد عجیب و غریبی ساخته شده …. اما همین که کسی روزنه ای در یک نقطه آن بگشاید و فریاد بزند “امپراتور لخت است! “_وقتی یکنفر قواعد بازی را زیر پا بگذارد _ناگهان همه چیز رنگ دیگری به خودش میگیرد و به نظر می آید کل آن پوسته از جنس پارچه پوسیده و در حال وارفتن از هم است.

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز