حوزه زنان

رنج های نوشتن در حوزه زنان چیست؟

روزی پژوهشگری برای فهم مصائب سیاهپوستان، پوستش رو تیره کرده و به میان جامعه میرود اما برحسب اتفاق گرفتار یه خفت گیر سفید پوست می افتد و او به قصد تلکه کردن چاقویش را زیر گردنش می گذارد. محقق هر چه در جیبهاش داشته و نداشته تقدیم زورگیرمی کند، اما طرف کوتاه بیا نبوده، و متوسل به خشونت بیشتر می شود، پژوهشگر هم که جانش را در خطر می بیند چاره کار را در افشای ماهیتش دیده و اعتراف می کند که سفید پوست است و در همین حین سعی می نماید سیاهی پوستش را بزداید و اینگونه از مهلکه جان سالم به درمی برد.

The role of Iranian women during the war

مطالبات زنان ایران بعد از جنگ ۸ ساله با عراق

«اگر حق فرستادن زنان بر بالای چوبه دار وجود دارد، پس زنان باید حق بالا رفتن بر کرسی خطابه را هم داشته باشند، مشروط بر آنکه نظم قانونی را مختل نکنند. اگر زنان در همه وظایف و تعهدات سنگین سهیم‌اند، باید در بدست آوردن تمام موقعیتها، مناصب و شغلها و افتخارات هم به همان اندازه شریک باشند.»

زنان سرپرست خانوار در تنگناهای معیشتی

زنان سرپرست خانوار برای دریافت بسته معیشتی در اولویت هستند. وقتی خبر بسته های حمایتی دولت را با عکسی از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که چند روز پیش برای خرید به یکی از فروشگاههای برلین رفته تا شخصا موجودی اجناس ضروری خانوار را بسنجد، کنار هم میگذارم به این مصرع بامصما می اندیشیم که دوصد گفته چون نیم کردار نیست!

French feminist

هلن سیکسو؛ زن با جوهر سفید می‌نویسد!

آن شب به خاطر بی خوابی شب گذشته دراثر آسمون قرنبه زودتر به رختخواب رفتم، با تصویری از خنده مدوسا. اما صبح بر خلاف انتظارم نتونستم زود پاشم. بعد ازساعت ۱۰ بود که از تخت کندم و به آشپزخونه پناه بردم، تا با یه چای، کتاب روزم را بازکنم. انگار هنوز سلولهای مغزم خواب بودند. روی کاناپه ولو شدم و این جملات به ذهنم هجوم آورد” بنویس، نگذار کسی عقب نگه ات دارد، نگذار کسی متوقف ات کند… مردان زنان را به “استراحتی ابدی “محکوم کرده اند

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز